STRAVNÉ

Úhrada stravování a stanovení výše platby za školní stravování

 • úhrada stravného je splatná k 15. dni příslušného kalendářního měsíce tak, aby tato finanční částka byla do tohoto data na účtu školy
 • stravné se hradí za aktuální měsíc a hradí se do 15. dne skutečně odebrané obědy a do konce měsíce za předpis stravného (přihlášeny všechny pracovní dny), případné odhlášení dítěte v tomto období se zohlední ve vyúčtování další měsíc
 • vyúčtování se provádí na konci docházky do mateřské školy, případně na žádost zákonného zástupce po ukončení školního roku
 • případné nesrovnalosti řeší zákonní zástupci s vedoucí stravování podle evidence docházky dětí, které jsou k dispozici na jednotlivých třídách – tel.: 516 499 564
 • rodiče platí pouze náklady na potraviny
 • věcnou režii (energie, mycí prostředky atd.) hradí zřizovatel
 • výše nákladů na potraviny je stanovena finančním vymezením daným pro věk od 3 do 6 let, který stanovuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • pro děti, které dosáhnou věku 7 let v aktuálním školním roce, platí částka stanovená směrnicí pro stravování v kategorii dětí 7 až 10 let

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 • Způsob a rozsah stravování se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. Stravování dětí se skládá z přesnídávky, obědu a odpolední svačiny.
 • Časové rozpětí mezi jednotlivými chody jsou tři hodiny. Pitný režim je dodržován v průběhu celého dne.
 • Při nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci či jiného důvodu, musí zákonný zástupce dítě omluvit osobně nebo telefonicky do 7:00 hodin prvního dne nepřítomnosti. Dítě má nárok na stravu v případě, že je přítomno v mateřské škole a první den nemoci. Ostatní dny nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen nahlásit v mateřské škole. Neodhlášené obědy propadají.
 • Pokud zákonný zástupce nahlásí, že dítě půjde po obědě domů, dítě nemá nárok na odpolední svačinu, ani ji neplatí.