PLATBY ŠKOLNÉHO

1. Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují tyto podmínky:

 • úplata za kalendářní měsíc je splatná k 15. dni příslušného kalendářního měsíce. Je nutné, aby k tomuto dni měl zákonný zástupce na svém účtu dostatek finančních prostředků
 • dětem v posledním roce předškolního vzdělávání a dětem s odkladem školní docházky je poskytováno předškolní vzdělávání bez úplaty po dobu 12 měsíců

2. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 • ředitel školy rozhodne o prominutí úplaty v souladu s ustanovením
 • 6 vyhláška č. 14/2005 Sb., v následujících případech:
 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy
 • k prokázání této skutečnosti je třeba doložit žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a dokumenty prokazující tuto skutečnost
 

3. Stanovení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání

 • základní částka je stanovena vždy k 30. 6. příslušného školního roku pro rok následující
 • základní výše nepřesahuje 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce
 • Ředitel školy stanoví úplatu pro děti s celodenní docházkou a pro děti, které navštěvují mateřskou školu 4 hodiny denně, za každý započatý měsíc bez ohledu na nepřítomnost dítěte v mateřské škole podle výpočtu příspěvku neinvestičních nákladů na daný školní rok. Výpočet příspěvku neinvestičních nákladů je zveřejněn v šatnách mateřské školy.
 • Pokud mateřská škola zabezpečuje provoz v době omezení svého provozu (letní prázdniny), stanoví ředitel školy poměrnou výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část úplaty odpovídající rozsahu omezení provozu mateřské školy. Výše úplaty je zveřejněna nejpozději 2 měsíce před omezením provozu.