ORGANIZACE DNE

Denní řád je dostatečně pružný a reaguje na individuální možnosti dětí, poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Organizace průběhu dne je dána režimem dne, lze ji podle potřeb a okolností upravovat a měnit. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dbáno na osobní soukromí dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, zapojovaly se do organizace činností, pracovaly svým tempem. Děti mají možnost využívat koutky a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí.

6.00 – 9. 35

Hry a činnosti dětí, individuální a skupinové plnění výchovného programu s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a respektování přání a požadavků dětí, didakticky zacílené činnosti zaměřené na prožitkové a spontánní učení ve skupinách, frontálně a individuálně.

8.40 – 8.45

Osobní hygiena

8.45 – 9.00

Dopolední svačina

9.25 – 9.35

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9.35 – 11.35

Pobyt venku

11.35 – 11.45

Osobní hygiena, příprava na oběd

11.45 – 12.30

Oběd

12.30 – 14.00

Příprava na odpočinek, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14.35 – 14.45

Osobní hygiena

14.45 – 15.00

Odpolední svačina

14.00 – 16.30

Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.