PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

Předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §33)


Předškolní vzdělávání podporuje výchovné působení rodiny a doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí je a obohacuje. Je první etapou vzdělávání, v němž dítě získává podněty pro pokračující vzdělávání i celoživotní učení.

Předškolní vzdělávání zajišťují mateřské školy, které jsou zřizovány státem nebo školy soukromé a jsou organizovány pro děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky).

Od 1. 9. 2017 bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dovršily věku pěti let. Povinná předškolní docházka má zajišťovat vhodnou přípravu dítěte pro další jeho vzdělávání. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.